Politika kvality

Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu, služby a dodávky.

Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.

Dokumentovaním postupov pre všetky činnosti realizované v spoločnosti a vedením záznamov o nekvalite a nákladoch s tým spojených, dosahovať sústavné zlepšovanie riadenia spoločnosti.

Vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov.

Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast zamestnancov spoločnosti.

Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii prijatých zákaziek.

Stavať na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov a snažiť sa udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.

Vytvárať podmienky pre správne fungovanie systému manažérstva kvality vybudovaného podľa normy ISO 9001:2000 a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.

Akcie

momentálne neprebiehajú žiadne akcie

© 2011, created by creative solution